Post

בענין מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו

בענין מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו בגמ’ (יט, א): אלא טעמא דר”מ כדרב הונא אמר רב, דא”ר הונא אמר רב מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. ופרש”י (בד”ה אין המלוה צריך לקיימו): “בעדים החתומים בו שאין הלוה שוב נאמן לומר פרעתיו ולא אמרינן בהאי הפה שאסר הוא שהתיר דמכיון שאמר כשר היה הרי הוחזק...

Post

בענין יהרגו ואל יחתמו שקר

בענין יהרגו ואל יחתמו שקר בגמ’ (יט, א) “אמר רב חסדא קסבר ר”מ עדים שאמרו להם חתמו שקר ואל תהרגו יהרגו ואל יחתמו שקר. אמר ליה רבא השתא אילו אתו לקמן לאמלוכי, אמרינן להו זילו חתומו ולא תתקטלון, דאמר מר אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים בלבד,...

Post

בענין פלגינן דיבורא

ב”ה בענין פלגינן דיבורא בגמ’ (יח, ב): אלא כי אתמר ארישא אתמר, הרי אלו נאמנין אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו מחמת נפשות אבל אמרו אנוסין היינו מחמת ממון אין נאמנין מאי טעמא אין אדם משים עצמו רשע. ובתד”ה ואין אדם משים עצמו רשע הק’: “וא”ת והא קסבר רבא דפלגינן דיבורא...

Post

בסוגיא דאנוסים היינו

ב”ה בסוגיא דאנוסים היינו בגמ’ (יח, ב) תנו רבנן אין נאמנים לפוסלו דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים נאמנים. בשלמא לרבנן כי טעמייהו שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, אלא לר’ מאיר מ”ט, בשלמא פסולי עדות מלוה גופיה מעיקרא מידק דייק ומחתם, קטנים נמי כדרשב”ל דאמר ריש לקיש חזקה אין העדים חותמין על השטר אא”כ נעשה בגדול,...

Post

בענין אין אדם משים עצמו רשע

ב”ה בענין אין אדם משים עצמו רשע במשנה (יח, ב) העדים שאמרו כת”י הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים. ובגמ’: אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון, אבל אנוסים היינו מחמת נפשות הרי אלו נאמנין. אמר ליה רבא כל כמיניה, כיון שהגיד שוב...