גמ’ קידושין
קובץ מפרשים על קידושין
ספר המאמרים מלוקט ח”ג
שו”ע אדה”ז חלק ג”ד) או ד)
חת”ת רמב”ם וכו
דרך חיים
סליחות מחזור